Tværgående fag

I alle vores linjer og i dagligdagen generelt indgår der løbende elementer fra tværgående fag.
Afhængig af den valgte linje er der forskel på hvor stor vægtning de forskellige fag har, men som elev på Vittrup Fri Fagskole vil du komme til at beskæftige dig med alle fag i et vist omfang.

Fagene tilrettelægges både som fag, der går på tværs af linjerne, men indgår også i værkstederne på de enkelte linjer, ved fællestimer og i temauger.

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering

Skolen ser IT som et godt værktøj til læring, og vil bruge IT igennem meget af undervisningen på tværs af alle linjer og fag.

På Vittrup Fri Fagskole integreres IT i et vist omfang i de fleste fag – ikke kun fordi IT er spændende i sig selv, men fordi det kan bruges som redskab og værktøj, og fordi
digitaliseringer er omsiggribende både i erhvervslivet og i landbruget. Fx er traktorer computerstyrede, landmanden kan
overvåge sin marker via droner og håndværkeren logger sin tid og materialeforbrug på tablet i håndværkerbilen.

 

Dit samfund

Dit samfund

Formålet med faget er at fremme elevernes indblik i samfundet og deres forståelse for, hvad det kræver at være aktiv samfundsborger i et demokratisk samfund.

Undervisningen har eksempelvis fokus på arbejdsmarkedet, ungt liv, politiske partier, medborgerskab og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 

Innovation og Iværksætteri

Innovation og Iværksætteri

Innovation & iværksætteri er et fag, som går igen på alle linjer. Formålet med faget er, at eleverne gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning får håndgribelig viden om og livsnære erfaringer med innovation og iværksætteri, herunder viden om, hvordan man starter og driver en virksomhed. Eleverne indføres i grundlæggende viden om, hvordan man starter selvstændig virksomhed, om grundlæggende virksomhedsøkonomi, kalkulation af kostpriser og salgspriser, markedsanalyse, målgruppe og branding, herunder produktion og salg af en vare. 

Idræt

Idræt

Eleverne lærer at beherske fysiske og tekniske færdigheder inden for udvalgte idrætter, som knytter an til mange forskellige indholdsområder, fx boldspil, gymnastik, dans, atletik, orienteringsløb, teoretisk indsigt i regler, kroppens anatomi, idrættens historie mv.

Hovedvægten lægges på sund levevis, som indarbejdes igennem en legende undervisningsform, der bidrager til at øge elevens overskud og motivation.

Livsmestring

Livsmestring

Livsmestring på Vittrup Fri Fagskole er en paraply af emner inden for temaet. Temaerne er bl.a. privatøkonomi, familie, ernæring, hygiejne, kostsammensætning, krop og bevægelse, søvn, alkohol og rusmidler, organisering af egen tid.
Undervejs får eleverne kendskab til skolens kostpolitik, som har til hensigt at give eleverne gode motions- og madoplevelser, der lever op til principperne for en god kost og et sundt liv.

Eleverne lærer betydningen af at tage ansvar for sig selv og andre lige fra at drage omsorg for andre til at kunne lægge budget og bruge nem-id.

 

Engelsk du har brug for

Engelsk du har brug for

Formålet med faget er gennem håndgribelig og livsnær undervisning at styrke eleverne i deres engelske sprogkundskaber. Eleverne styrkes i at lære at forstå og udtrykke det engelske sprog igennem casebaseret gøremålsundervisning, der i videst muligt omfang sættes i en erhvervsfaglig kontekst.

Undervisningen vil hovedsageligt
være mundtlig, men inddrager relevante skriftlige elementer efter behov. Eleverne skal kunne kommunikere på engelsk
med kollegaer, fagpersoner og kunder om konkrete arbejdsrelevante problemstillinger samt kunne anvende engelske
fagtermer og begreber korrekt.