Vejledning og mentor

Mentorordningen

Denne ordning er for unge mellem 16 og 25 år, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det i den unges Uddannelsesplan, udarbejdet af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder, anbefales, at den unge deltager i et afklarende og udviklende forløb. Dette forløb kan tages på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler). Opholdet skal være af minimum 12 ugers varighed.

Såfremt den unge i sin uddannelsesplan får indskrevet opholdet på en Fri Fagskole med mentorordning, kan den unge i ganske særlige tilfælde modtage økonomisk støtte til at nedsætte egenbetalingen til under halvdelen af mindste egenbetaling.

Undtagelser: Elever i 10. klasse og elever på EGU og STU er ikke omfattede af ordningen. Endvidere er elever fra Færøerne og Grønland ikke omfattede af ordningen. 

Tillægstaksten for unge på mentorordningen

Den nye tillægstakst er på Finansloven fastsat til at være ca. 1.100 kr. pr. uge. Denne støtte er betinget af, at eleven har udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Den nye takst tilfalder den skole, som eleven skal gå på, og tiltænkes at dække skolens øgede udgifter til mentorordningen og vil efter en konkret, individuel vurdering, foretaget af den enkelte skole, også kunne anvendes til at nedsætte elevens egenbetaling. Man kan under helt særlige omstændigheder og under konkret, individuel vurdering nedsætte egenbetalingen yderligere. Det er Foreningen af Frie Fagskolers opfattelse, at støtten til at nedsætte egenbetalingen til under halvdelen af mindste egenbetaling bør begrænses og kun anvendes under ganske særlige omstændigheder.

 

Forudsætninger for mentorordningen

Der kan ydes tilskud til elever, der er mindst 16 år og endnu ikke er fyldt 25 år ved kursets begyndelse.

  • Den unge skal være mindst 16 år ved kursusforløbets start.
  • Den unge skal have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU vejleder.
  • UU vejleder skal vurdere, at den unge har behov for særlig støtte.

Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.

Mentorordningen indebærer

At skolen tilbyder den unge et mentorforløb, som støtter op omkring de mål, der sættes i den unges uddannelsesplan. Den unge og mentor udarbejder i fællesskab en skriftlig aftale for forløbet samt hvordan den følges op.

At skolen på sin hjemmeside skal offentliggøre, hvordan mentoropgaven varetages.

At skolen skal beskrive, hvordan man vil varetage sin mentorstøtte, herunder, hvordan kompetencen er til stede på skolen.

At mentoren skal have gennemført et særligt mentorkursus. Der er ikke et krav om et

bestemt kursus, men Frie Fagskoler og Højskoleforeningen har i fællesskab arrangeret målrettede mentorkurser, der sikrer høj kvalitet.

  • At hver mentor som udgangspunkt ikke har mere end 4 elever tilknyttet.
  • At skolen beskriver, hvordan den varetager mentorordningen. Denne beskrivelse skal indgå i indholdsplanen for pågældende mentorkursus.

At elevens egenbetaling skal kunne nedsættes til under halvdelen af mindste egenbetaling, hvis det vurderes at være nødvendigt. Det skal ved hvert tilfælde konkret kunne begrundes, hvorfor skolen har givet nedsættelse af elevbetalingen. Skolen skal desuden kunne begrunde omfanget af nedsættelsen.

 

Sådan gør vi på Vittrupskolen

Kort efter skolestart udarbejdes en Mentorplan. Af planen fremgår hvilken profil og hvilke fag, den unge har valgt, og hvilke udfordringer, den unge behøver særlig støtte til. Den unge er vigtig i forbindelse med udarbejdelse af Mentorplanen, fordi planen også kan indeholde tidligere skoleforløbs udfordringer, der skal arbejdes med.

På Vittrup Fri Fagskole er vi særdeles opmærksomme på overgange mellem uddannelses-, praktik- eller arbejdssted. Derfor er Mentor også behjælpelig til at “bane vejen” sammen med den unge.

Mentorplanen anvendes til at sætte fokus på status og  sætte nye mål. Mentorplanen indeholder også referater af samtaler og møder, men vigtigst – en beskrivelse af successer.